Doelstelling begrafenisvereniging "De Laatste Eer" Weidum

Het doel van de begrafenisvereniging is om de overledene op de meest waardige wijze en overeenkomstig
zijn/haar wensen naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen.

Het kenmerk van de vereniging is dat deze door dorpsgenoten wordt bestuurd. De vereniging verzorgt al meer dan 100 jaar de uitvaarten voor hun leden en dorpsgenoten conform de wensen van de overledene en zonder winstoogmerk.

Het doel en de grondslag van de vereniging is: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

De begrafenisvereniging "De Laatste Eer" Weidum tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. de uitvaarten in samenwerking met Faber uitvaartzorg te verzorgen;

b. het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen
van een uitvaart;

c. met andere, op niet-commerciŽle basis werkzame, verenigingen of stichtingen, samen te werken;

d. het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen;

e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Voor zover haar middelen dat toelaten en het bestuur daartoe besluit, kan de vereniging de kosten van een uitvaart voor haar leden
geheel of gedeeltelijk voorschieten. De nabestaanden van het lid zijn in dat geval verplicht deze kosten binnen de door het bestuur
te bepalen termijn terug te betalen, tenzij het bestuur anders beslist.
Met uitzondering van de terugbetalingsverplichting gaat de vereniging met haar leden geen contractuele verbintenissen aan. De overige
tussen de vereniging en haar leden bestaande verhoudingen worden - over en weer - gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen,
gebaseerd op verplichtingen van moraal en fatsoen. De leden van de vereniging hebben inspraak bij bepaling van het te voeren beleid,
de te betalen contributie en de vergoeding die op de nota in mindering wordt gebracht. De uitvaartvereniging is dus geen verzekerings-
maatschappij.

Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" Weidum werkt al vele jaren samen met Faber Uitvaartzorg in Wommels.

U kunt er van verzekerd zijn dat de uitvaart van begin tot het einde op een correcte, bescheiden en professionele manier wordt
verzorgd.
De medewerkers van Faber Uitvaartzorg doen hun werk met respect voor de overledene en voor de nabestaanden.

Faber Uitvaartzorg heeft gedurende deze jarenlange, professionele, samenwerking bewezen aan de doelstelling van Begrafenis-
vereniging "De Laatste Eer" te voldoen. Faber Uitvaartzorg is lid van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse
Uitvaartondernemingen BGNU.
Indien de nabestaanden er de voorkeur aangeven de zorg van de uitvaart door een andere uitvaart onderneming te latenplaats
vinden dan dient men dit rechtstreeks kenbaar te maken aan onze vereniging.